Δικαιούχοι που δεν παρέλαβαν το σύνολο των επιταγών τους με SMS

Η ανακοίνωση αφορά δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν παραλάβει τουλάχιστον μία επιταγή με SMS

Σε λίγες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι δικαιούχοι λαμβάνουν με SMS υποσύνολο των επιταγών που έχει εγκριθεί στην αίτησή τους (πχ. εγκρίθηκαν δύο επιταγές, έφθασε μόνο μία με SMS και ο δικαιούχος δε γνωρίζει αν εκδόθηκε η δεύτερη και για ποιο λόγο δεν παρελήφθη).

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως της σταδιακής και ελεγχόμενης έκδοσης επιταγών (δηλ. της προσέγγισης να μην εκδοθούν οι επιταγές για όλες τις αιτήσεις του Προγράμματος ταυτόχρονα, αλλά σε διαδοχικές ημέρες), για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο προβλέπεται να εκδίδεται το σύνολο των εγκεκριμένων επιταγών του την ίδια χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, αν σε μία αίτηση έχουν εγκριθεί δύο επιταγές, τότε την κατάλληλη χρονική στιγμή και οι δύο θα εκδοθούν ταυτόχρονα, ώστε ο δικαιούχος να έχει στα χέρια του το σύνολο των επιταγών που του αναλογούν. Η μη παραλαβή κάποιου από τα SMS, μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη συσκευή ή το δίκτυο του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις λοιπόν που ο δικαιούχος έλαβε λιγότερα SMS από τα αναμενόμενα, θα πρέπει να εισέλθει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και να δει το σύνολο των επιταγών που εκδόηθκαν (και τους κωδικούς τους που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην αγορά προϊόντων). Η ψηφιακή πλατφόρμα απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα κατάσταση της αίτησης, καθώς και το σύνολο των επιταγών που έχουν εκδοθεί, ανεξαρτήτως επιτυχούς λήψης του SMS.